Artikel 1 Algemeen


1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Uitgeverij Libre gesloten overeenkomsten, van welke aard ook en zijn van toepassing behoudens wijzigingen welke door Uitgeverij Libre uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden algemene voorwaarden van afnemers voor met Uitgeverij Libre aangegane transacties slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. In geval van twijfel omtrent de vraag, of zodanig strijdigheden aanwezig zijn prevaleren de voorwaarden van Uitgeverij Libre.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Uitgeverij Libre zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. Het in artikel 1 en in het onderhavige artikel gestelde is ook van toepassing op de door vertegenwoordigers van Uitgeverij Libre of andere personen namens Uitgeverij Libre gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte  afspraken.
3. De bedragen genoemd in de offertes zijn exclusief omzetbelasting, belasting op toegevoegde waarde en dergelijke.
4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de vooraf geheel opgegeven prijs.
5. Kennelijk vergissingen in de aanbiedingen van Uitgeverij Libre ontheffen Uitgeverij Libre van de leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

Artikel 3 Leverantie

1. Alle leveranties aan Uitgeverij Libre kunnen alleen geschieden na opdracht van Uitgeverij Libre door middel van een genummerde opdrachtbon.
In de factuur gericht aan Uitgeverij Libre moet dit nummer worden vermeld. Bij het ontbreken van deze opdrachtbon c.q. nummer is Uitgeverij Libre niet verplicht betaling te doen.
2. Alle leveranties dienen exact op het tijdstip te geschieden zoals op de schriftelijke opdracht vermeld. Bij overschrijding van de levertijd is Uitgeverij Libre niet verplicht de goederen te accepteren.
3. Bij betaling binnen 8 dagen door Uitgeverij Libre wordt 2% van de factuur afgetrokken.
4. In afwijking tot de voorwaarden van onder meer drukwerkleveranciers, perserijen e.d. mag van opgegeven aantallen niet worden afgeweken.

Artikel 4 Wijziging in opdracht

1. De wijziging in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de afnemer gebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de afnemer na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijziging in de uitvoering daarvan moeten door afnemer tijdig en schriftelijk aan Uitgeverij Libre ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de afnemer.
3. Verandering in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunne  tot gevolg hebben dat vóór de verandering overeengekomen leveringstijd door Uitgeverij Libre buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 5 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen door Uitgeverij Libre niet franco op het afleveringsadres. Uitgeverij Libre maakt gebruik van de voor de afnemer zo voordelig mogelijke transportwijze.
2. Door Uitgeverij Libre te leveren goederen zijn voor risico van de afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen de magazijnen dan wel bij levering op aanvoer van derden de magazijnen van deze derden hebben verlaten.
3. Uitgeverij Libre is bevoegd de goederen voor rekening van de afnemer tegen door Uitgeverij Libre te bepalen risico's te verzekeren.
4. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a. Indien de goederen door of namens de afnemer worden afgehaald: door de in ontvangst name der goederen.
b. Bij verzending via een vervoermiddel van Uitgeverij Libre: door de aflevering ten huize of aan het magazijn van de afnemer.
5. Levering zoals in deze voorwaarden bedoeld behoeft geen eigendomsovergang te beogen of teweeg te brengen. Zie hiervoor verder hetgeen gesteld is in artikel 6.

Artikel 6 Levertijd

1. De door Uitgeverij Libre  opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden bij benadering.
2. De levertijd gaat in nadat Uitgeverij Libre de opdracht schriftelijk heeft aangenomen, alle formaliteit en welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, alle benodigde bescheiden in het bezit zijn van Uitgeverij Libre en de afnemer Uitgeverij Libre bovendien, in overeenstemming met Uitgeverij Libre, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld en voorbereidende werkzaamheden heeft verricht. Indien bovendien bij aanneming der opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de levertijd niet eerder ingaan dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
3. De goederen gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij of de belangrijkste onderdelen daarvan, een en ander ter beoordeling van Uitgeverij Libre ter verzending gereed zijn een en ander nadat door Uitgeverij Libre de afnemer daarvan in kennis is gesteld.
4. Overschrijving van de levertijd, door welke oorzaak ook zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien of het al dan niet krachtens of door derden doen verrichten van werkzaamheden ten uitvoer van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Uitgeverij Libre en het hieronder sub 6 bepaalde.
5. Verlenging van de levertijd kan op verzoek van de afnemer slechts geschieden met uitdrukkelijke toestemming van Uitgeverij Libre. Eventueel voor Uitgeverij Libre uit deze verlenging voortvloeiende kosten en verliezen zijn voor rekening van afnemer.
6. De afnemer kan slechts aanspraken maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet, niet tijdige of niet volledige levering indien de afnemer Uitgeverij Libre onmiddellijk na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum schriftelijk heeft gesommeerd binnen acht dagen na verzending van de sommatie aan haar leveringsverplichtingen te voldoen en Uitgeverij Libre daarmede in gebreke blijft.
7. In afwijking van het in het voorgaande bepaalde wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ontbonden te zijn indien of voor zover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is uitgevoerd.

Artikel 7 Vertraging door de afnemer

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de opdracht door de afnemer of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd kan door Uitgeverij Libre over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte respectievelijk afgeleverd gedeelte en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten al dan niet vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon ter zaken van de opslagen goederen worden beschikt op de termijn, waarop indien geen vertragingen waren ingetreden zou zijn beschikt geworden. Mocht deze termijn niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van de order in deze kwestie normaliter benodigde tijd.

Artikel 8 Overgang van eigendom en risico

Dadelijk nadat de goederen, of de belangrijkste onderdelen daarvan een en ander ter beoordeling van Uitgeverij Libre als geleverd gelden in de zin van artikel 4 draagt de afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor mogelijkheid van de afnemer aan te tonen dat een en ander het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van Uitgeverij Libre; onverminderd het gestelde in de hieraan voorafgaande alinea gaat de eigendom van de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan eerst op afnemer over, zodra al hetgeen dat ter zake van de goederen door de afnemer is verschuldigd, met inbegrip van de eventuele rente en kosten, daadwerkelijk is voldaan, zulks onverminderd voor derden verkregen rechten.

Artikel 9 Retentie recht

Wanneer Uitgeverij Libre goederen van de afnemer onder zich heeft is Uitgeverij Libre gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Uitgeverij Libre nog steeds heeft ter uitvoering van opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de afnemer, tenzij de afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Uitgeverij Libre ook in geval de afnemer in staat van faillissement komt te verkeren of surséance van betaling heeft verkregen.

Artikel 10 Betaling, rente en kosten

1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen zal de afnemer de bedragen van de facturen steeds zonder korting of compensatie dienen te verrichten binnen dertig dagen na de factuurdatum.
2. Indien een afnemer niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Uitgeverij Libre, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist het recht de afnemer een rente van 1% per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum der algehele voldoening, een en ander onverminderd de Uitgeverij Libre verder toekomende rechten. Maandgedeelten worden als één maand berekend.
3.De afnemer is aan Uitgeverij Libre buiten de verplichtingen, voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de aangegane overeenkomst tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die Uitgeverij Libre maakt teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge deze overeenkomst al dan niet in rechte van de afnemer te vorderen dan wel aangesproken door de afnemer zich te verweren, tenzij in dit laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte verweer door Uitgeverij Libre is gevoerd.
4.Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd in ieder geval dat Uitgeverij Libre zich voor de invordering van behulp van een derde heeft verzekerd. Onverminderd eventueel verdere rechten en aanspraken zullen de buitengerechtelijke kosten in ieder geval minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen te vermeerderen met de omzetbelasting, B.T.W.. Bij een eventuele faillissementsaanvrage door Uitgeverij Libre van de afnemer is deze afnemer daarenboven de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 11 Reclame

1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de afnemer ter zake van de hoedanigheid ener leverantie.
2. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien deze binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk zijn ingediend onder overlegging van bewijs dat het reclame betreft ter zake van door Uitgeverij Libre gedane leveranties. De afnemer die het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
3. De afnemer zal in geen geval aanspraak tegen Uitgeverij Libre kunnen doen gelden nadat de afnemer het geleverde of een gedeelte daarvan aan derden heeft doorgeleverd.
4. Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen kunnen geen grond voor reclames opleveren.
5. In geval van gerechtvaardigde reclame heeft Uitgeverij Libre steeds het recht de gereclameerde goederen door andere te vervangen mits de herlevering binnen zeven dagen na ontvangst van de reclame plaatsvindt.
6. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in het geding zijnde goederen slechts opgeschort, indien ter zaken van de reclame een procedure door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden aanhangig is gemaakt en wel vanaf het tijdstip, waarop die procedure is gestart. Onder de in het geding zijn de goederen wordt hier steeds verstaan dat deel waarop de reclame betrekking heeft. De opschorting eindigt op het tijdstip waarop door de Rechtbank uitspraak is gedaan of het geschil in der minne tot een einde is gekomen.
7. Retourzending welke niet vooraf zijn gegaan door een schriftelijke reclame als bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn niet toegestaan. De kosten van niet toegestane dan wel ongegronde retourzendingen zijn niet voor rekening van de afnemer. Uitgeverij Libre heeft in bedoelde gevallen het recht voor risico en voor rekening van de afnemer onder derden op te slaan dan wel in daartoe door Uitgeverij Libre bestemde ruimten op te slaan. De afnemer is verplicht tot verzekering van de te retourneren goederen. Bovendien is de afnemer aansprakelijk voor de schade door zijn nalatigheid ontstaan. Ten aanzien van de kosten, verband houdende met de niet toegestane retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door Uitgeverij Libre genomen toegestane maatregelen is de specificatie van Uitgeverij Libre door de afnemer bindend behoudens tegenbewijs.
8. Mocht Uitgeverij Libre verkeerde goederen geleverd hebben, dan zal de afnemer die direct aan Uitgeverij Libre mededelen en haar in staat stellen het verkeerde terug te (doen) halen en de juiste goederen af te leveren. De afnemer is aansprakelijk voor zorgvuldige bewaring van het verkeerde geleverde.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, die de nakoming van enige verplichting van de zijde van Uitgeverij Libre kan verijdelen of bemoeilijken en waarvoor niet geldt dat naar de kennelijke strekking van de betreffende verplichting Uitgeverij Libre heeft beoogd dat die omstandigheden moeten tenminste worden begrepen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen van het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluiting, optreding van werkliedenorganisatie, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet leveren van noodzakelijk goederen aan Uitgeverij Libre door derden en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land van herkomst der goederen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken alsmede surseance van betaling, stilleggen, liquidatie op faillissement van de afnemer of diens bedrijf en ook niet behoorlijke en/of niet tijdig nakoming door de afnemer van diens verplichtingen jegens Uitgeverij Libre, alsmede elke aan de wil en/of controle van Uitgeverij Libre onafhankelijke omstandigheid - al dan niets voorzienbaar - waardoor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht duidelijk op permanent verhinderd wordt.
2. Bij overmacht heeft Uitgeverij Libre het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dal zulks weer mogelijk is, op welk moment Uitgeverij Libre  ook gerechtigd is eventuele prijswijziging door te berekenen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Behoudens algemeen geldende rechtsregelen van openbare orde geldt de voldoening door Uitgeverij Libre aan haar verplichtingen steeds als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding van de zijde van de afnemer uitgesloten.
2. Uitgeverij Libre is jegens haar afnemers nimmer gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, onder andere wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en onroerende goederen, het verloren gaan van aangeleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden hetzij direct hetzij indirect bij de afnemer of derden veroorzaakt, tenzij de afnemer aantoont, dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitgeverij Libre .
3. De aansprakelijkheid van Uitgeverij Libre uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot een zodanig bedrag als, gezien de omstandigheden van het geval in redelijke verhouding staat tot
a. het factuurbedrag, bij gebreke van de waarde van de overeengekomen prestatie,
b.- bij levering in termijnen - het factuurbedrag c.q. de waarde van de desbetreffende goederen. De aansprakelijkheid zal een percentage van 50, te berekenen over het factuurbedrag exclusief omzetbelasting nimmer te boven gaan.
4.  De afnemer is gehouden Uitgeverij Libre te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade in interessen welke voor Uitgeverij Libre  mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op Uitgeverij Libre ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Uitgeverij Libre niet aansprakelijk is ingevolge het onderhavige artikel.

Artikel 14 Ontbinding

1. Onverminderd de aan Uitgeverij Libre verder toekomende rechten heeft Uitgeverij Libre het recht, Uitgeverij Libre door overmacht als bedoeld in artikel 10 wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Uitgeverij Libre, zonder dat Uitgeverij Libre tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
2. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke door hem uit deze of uit enige andere met Uitgeverij Libre gesloten overeenkomst mocht voortvloeien alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Uitgeverij Libre het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van Uitgeverij Libre, zonder dat Uitgeverij Libre tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch verminderd de Uitgeverij Libre verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Uitgeverij Libre ten laste van de afnemer heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.
3. Indien Uitgeverij Libre ingevolge het gestelde in alinea 2 van dit artikel de uitvoering van de overeenkomst opschort zal Uitgeverij Libre de afgewerkte, in bewerking zijnde en de overige in de prijs inbegrepen goederen voor rekening en voor risico van de afnemer opslaan en zal de afnemer Uitgeverij Libre de contractuele prijs betalen, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventuele reeds betaalde termijnen.
4. Indien Uitgeverij Libre ingevolge het gestelde in alinea 1 en 2  van dit artikel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt heeft Uitgeverij Libre het recht van de afnemer te verlangen, dat deze de afgewerkte, de in bewerking zijnde en de overige in de prijs begrepen materialen tot zich neemt tot betaling van de contractuele prijs, verminderd met de in die prijs gecalculeerde prijs van het ontbrekende en met de eventueel reeds betaalde termijnen, bij gebreke waarvan Uitgeverij Libre te harer keuze de goederen voor rekening en risico van de afnemer zal opslaan dan wel verkopen. In de gevallen gesteld in de beide vorige alinea's gaat op het moment, dat de betaling plaatsvindt, de eigendom der betaalde goederen op de afnemer over.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Ten aanzien van deze overeenkomst en ten aanzien van overeenkomsten, welke daarvan het uitvloeisel zijn verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlands recht. De Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden zal bevoegd zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen.